LINNERIET

Integritetspolicy

För oss på Linneriet är din personliga integritet mycket viktig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du använder dig av våra tjänster och lämnar ifrån dig personuppgifter till oss. I vår roll som personuppgiftsansvarig ser vi därför till att tillämplig lagstiftning om skydd för dina uppgifter alltid följs. Du kan också när som helst vända dig till oss för att använda dig av dina rättigheter.
Inom ramen för våra tjänster behöver vi använda dina personuppgifter för att administrera och fullgöra de avtal du ingår med oss. Vi kommer också [i begränsad utsträckning] att använda dina personuppgifter för att utveckla våra tjänster och rikta kundanpassad marknadsföring till dig, exempelvis via mail. Vi använder inte dina personuppgifter i något annat syfte och sparar dem bara så länge som de är nödvändigt.
Om du vill veta mer om hur vi använder oss av dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som användare av våra tjänster kan du läsa mer om det i vår fullständiga integritetspolicy som du finner nedan.

Fullständig integritetspolicy

1. ALLMÄNT
Vi bryr oss om din personliga integritet och trygghet. Vi vill genom denna Integritetspolicy visa hur vi ser till att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt.
Denna Integritetspolicy gäller dig som beställer tjänster från oss på Linneriet.
1.1. Karl Viola Invest AB, org.nr. 559127-1092 (”Linneriet”) respekterar och värnar om din personliga integritet. Vi vill att du ska känna dig trygg när du använder dig av våra tjänster och när du lämnar personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning.
1.2. För att kunna tillhandahålla våra tjänster åt dig som användare måste vi använda personuppgifter om dig. Denna Integritetspolicy gäller dig som sökt, eller beställer tjänster från oss på Linneriet och använder vår hemsida och eventuella mobilapplikationer.
2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Linneriet är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter
2.1. Linneriet är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter och ansvarar för att användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du finner kontaktuppgifter till oss på vår hemsida.
2.2. Vi har även utsett en kontaktperson som ser till att vi följer tillämplig lagstiftning och att vi arbetar effektivt med att skydda dina personuppgifter. Du kan höra av dig till oss för att använda dig av dina rättigheter genom att kontakta oss. Du finner kontaktuppgifter till oss på vår hemsida.
3. VÅR ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER
KORTFATTAT
Vi på Linneriet använder personuppgifter för att administrera och fullgöra avtal, nå ut med marknadsföring, inklusive kundanpassad direktreklam, och genomföra metod- och affärsutveckling. Vi använder dina personuppgifter för att kunna utföra våra tjänster, ta betalt från dig, erbjuda kundservice samt möjliggöra inloggning i våra webb- och apptjänster.
I FULLO
3.1. Vi på Linneriet använder personuppgifter för att på bästa sätt kunna tillhandahålla de tjänster vi erbjuder. Vi använder därför dina personuppgifter för följande syften:
• Administration och fullgörande av avtal samt i syfte att tillvarata våra rättsliga intressen vid en tvist,
• Marknadsföring, inklusive kundanpassad direktreklam,
• Metod- och affärsutveckling,
• Erbjuda kundförmåner i samarbete med våra samarbetspartners, och
• Administration i samband med företagsförvärv, omstrukturering av Linneriet etc.,
• Fullgöra våra rättsliga skyldigheter samt förebygga och beivra brott.
Lagringstid
Vi lagrar dina personuppgifter så länge som de är nödvändiga för att vi skall kunna uppfylla våra åtaganden, utveckla våra tjänster, kommunicera relevant information, och marknadsföra relevanta tjänster.
Nedan finner du mer information för vissa av våra tjänster om bl.a. varför vi använder dina personuppgifter och vilka personuppgifter vi sparar för att uppnå de ändamålen.
 –
Syfte
Administration och fullgörande av avtal samt i syfte att tillvarata våra rättsliga intressen vid en tvist
Personuppgifter
• Kontaktuppgifter såsom namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress.
• Boendeuppgifter såsom adress och portkod.
• Order- och betalningsuppgifter såsom köp- och transaktionshistorik och betalinformation.
• Inloggningsuppgifter såsom e-postadress och lösenord.
Laglig grund
Fullgörande av avtal. Vi behöver dock få ditt uttryckliga samtycke om du lämnar ut känsliga personuppgifter om dig till oss. Om det uppstår en tvist har vi rätt att använda dina uppgifter med stöd av en intresse-avvägning.
 –
Syfte
Marknadsföring, inklusive kundanpassad direktreklam
Personuppgifter
• Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress. Order- och betalningsuppgifter såsom köp- och transaktionshistorik.
• Surfvanor och besökshistorik såsom vilka sidor du besökt på vår (och andras) webbplats och hur länge.
• Demografiska uppgifter såsom ålder, kön, civilstatus, adress och utbildning.
Laglig grund
Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att skicka allmän och segmenterad marknadsföring till dig överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter (för marknadsföring via post, telefon och sociala medier – och för marknadsföring via e-post, SMS, MMS och andra automatiska system om vissa lagkrav är uppfyllda).
Samtycke vid marknadsföring av våra (om lagen kräver det) och våra samarbetspartners produkter och tjänster via e-post, SMS och MMS och andra automatiska system).
 –
Syfte
Metod- och affärsutveckling
Personuppgifter
• Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress.
• Order- och betalningsuppgifter såsom köp- och transaktionshistorik.
• Surfvanor och besökshistorik såsom vilka sidor du besökt på vår (och andras) webbplats och hur länge.
• Köpmönster såsom information om hur du använder våra tjänster och om ditt köpmönster (t.ex. under vilka månader du brukar använda våra tjänster).
• Demografiska uppgifter såsom ålder, kön, civilstatus, adress och utbildning.
Laglig grund
Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att analysera användningen av våra produkter och tjänster i syfte att förbättra, ersätta eller ta fram nya överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.
 –
Syfte
Erbjuda kundförmåner i samarbete med våra samarbetspartners
Personuppgifter
• Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress.
• Order- och betalningsuppgifter såsom köp- och transaktionshistorik.
• Demografiska uppgifter såsom ålder, kön, civilstatus, adress och utbildning.
Laglig grund
Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att analysera användningen av våra partners produkter och tjänster bland annat i syfte att förbättra, ersätta eller ta fram nya överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.
Och/eller fullgörande av avtal om ett särskilt avtal har ingåtts med dig om detta eller om du visat eller uttryckt intresse för att ta del av erbjudanden från våra samarbetspartners.
 –
Syfte
Administration i samband med företagsförvärv, omstrukturering av Linneriet etc.,
Personuppgifter
• Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress.
• Order- och betalningsuppgifter såsom köp- och transaktionshistorik.
Laglig grund
Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att möjliggöra en förvärvs- eller omstruktureringsprocess överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter. Det förutsätter dock att det övertagande bolaget bedriver eller kommer bedriva liknande verksamhet som Linneriet.
 –
Syfte
Fullgöra våra rättsliga skyldigheter samt förebygga och beivra brott.
Personuppgifter
Faktureringsuppgifter såsom namn på fakturor och transaktionshistorik
Laglig grund
Rättslig skyldighet
Allmänt intresse, i syfte att förebygga eller beivra brott.
4. VARIFRÅN KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER
De personuppgifter vi använder om dig, har du lämnat till oss eller så har vi fått dem från offentliga databaser, eller någon av våra samarbetspartners. Du måste lämna vissa personuppgifter till oss för att kunna ingå avtal med oss.
4.1. De personuppgifter vi använder om dig, har du lämnat till oss. Du lämnar uppgifter såsom namn, personnummer, adress och telefonnummer vid registreringen av användarkonto, avtal, vid beställning av tjänster och vid lämnande av instruktion för utförande av våra tjänster. Vi kan även komma att hämta vissa demografiska uppgifter såsom ålder, kön, civilstatus, adress och utbildning om dig ifrån olika databaser.
4.2. För att kunna ingå avtal med oss på Linneriet och för att vi ska kunna tillhandahålla dig våra tjänster är det ett krav att du lämnar dina personuppgifter till oss. Om du inte lämnar uppgifterna kan vi tyvärr inte ingå avtal med dig eller tillhandahålla dig våra tjänster.
5. AUTOMATISERADE BESLUTSFATTANDE
Vi använder oss i dagsläget inte av automatiska processer för att fatta beslut som i betydande grad påverkar dig. I det fall vi skulle börja göra det så strävar vi efter att hålla oss till samma personuppgiftspolicy som innan, och vår policy kommer alltid att vara förenlig med det för området applicerbar lagstiftning.
6. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi sparar bara dina personuppgifter så länge de behövs och vi får enligt lag, vi tar därefter bort dem ur våra system.
I vissa särskilda fall kan vi behöva spara dina uppgifter under en längre tid, t.ex. om det krävs för att uppfylla lag eller för att tillvarata våra intressen vid till exempel tvist.
6.1. Vi sparar bara dina personuppgifter så länge de behövs för vår verksamhet som framgår av denna integritetspolicy. När vi inte längre behöver spara dina uppgifter tar vi bort dem ur våra system.
6.2. Vi kan också behöva spara dina personuppgifter av andra skäl, t.ex. för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen eller något annat viktigt allmänt intresse. Vi behöver t.ex. arkivera vissa uppgifter om dig för att på begäran kunna svara på frågor vid en revision av RUT-avdrag. Tillgången till dessa uppgifter begränsas så att enbart vissa personer har behörighet att komma åt uppgifterna.
7. VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL?
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till bland annat andra koncernbolag, IT-leverantörer och samarbetspartners. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.
7.1 Linneriet kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, såsom till andra koncernbolag samt till IT-leverantörer och företag som vi samarbetar med för att tillhandahålla våra tjänster samt utveckla nya. Vi kommer därför att lämna ut dina uppgifter till bland annat aktörer som Svea Ekonomi, Bambora, Budbee, DHL och dylikt samt till samarbetspartners som kan komma att erbjuda dig förmåner och erbjudanden. Vi kan i vissa fall också behöva lämna ut uppgifter på begäran av myndigheter eller till andra parter inom ramen för domstols- eller företagsförvärvsprocesser eller liknande.
7.2 Vi lämnar i dagsläget inte ut personuppgifter till utlandet. Om vi skulle göra det i framtiden så kommer vi sträva efter att göra det i enlighet med vår integritetspolicy samt i enlighet med rådande lagstiftning.
7.3 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.
8. VAR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Linneriet använder i dagsläget bara dina uppgifter inom EU/EES och lämnar inte ut eller möjliggör inte åtkomst till dina personuppgifter till någon aktör utanför EU/EES.
8.1 I de fall vi använder oss av till exempel lagring i molntjänster där servern kan vara placerad utomlands så används endast tjänster där materialet är krypterat och därmed inte läsbart av någon extern part utanför EU/EES, samt att tredje land har adekvat skyddsnivå enligt EU kommissionen.
8.2 Linneriet använder molntjänsten Dropbox, Inc. som är förenlig med GDPR genom EU-U.S. Privacy Shield.
9. DINA RÄTTIGHETER
Du kan när som helst kontakta oss för att använda dig av dina rättigheter
9.1 VÅRT ANSVAR FÖR DINA RÄTTIGHETER
9.1.1 Linneriet ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter används i enlighet med lag och att dina rättigheter får genomslag. Du kan när som helst kontakta oss om du vill använda dig av dina rättigheter. Du finner våra kontaktuppgifter på vår hemsida.
9.1.2 Linneriet är skyldig att besvara din begäran om att utöva dina rättigheter inom en månad från att du hörde av dig. Om din begäran är komplicerad eller om det har kommit in ett stort antal har vi rätt att förlänga tiden med två månader till. Om vi anser att vi inte kan göra det du vill att vi ska göra är vi skyldiga att senast inom en månad från det att vi tog emot din begäran meddela dig varför vi inte kan göra det du vill att vi ska göra och informera dig om att du har rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten.
9.1.3 All information, kommunikation och samtliga åtgärder som vi genomför är kostnadsfria för dig. Om det du begär med anledning av dina rättigheter däremot är uppenbart ogrundat eller orimligt har vi rätt att ta ut en administrativ avgift för att ge dig informationen eller genomföra efterfrågad åtgärd, eller vägra att tillmötesgå din begäran.
9.2 DIN RÄTT TILL TILLGÅNG, RÄTTELSE, RADERING OCH BEGRÄNSNING
9.2.1 Du har rätt att av Linneriet begära:
a) Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över vår användning av dina personuppgifter. Du har även rätt att kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter som vi använder. För eventuella ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en administrationsavgift. Om du gör en begäran i elektroniskt format, t.ex. via epost, kommer vi att ge dig informationen i ett allmänt använt elektroniskt format.
b) Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har även (från och med den 25 maj 2018) rätt att komplettera med ytterligare uppgifter om något relevant saknas.
c) Radering av dina personuppgifter. Du har (från och med den 25 maj 2018) rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter om det inte längre finns ett godtagbart skäl till att vi använder dem. Radering ska därför ske om:
i. personuppgifterna inte längre behövs för det syfte vi samlade in dem,
ii. vi använder dina uppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar detta,
iii. du invänder mot vår användning av dina uppgifter som sker efter en intresseavvägning och vi inte har viktiga intressen som väger tyngre än dina intressen och rättigheter,
iv. vi har använt personuppgifterna på ett otillåtet sätt,
v. vi har en rättslig skyldighet att radera personuppgifterna.
Det kan dock finnas krav i lag eller andra starkt vägande skäl som gör att vi inte omedelbart kan radera dina personuppgifter. Vi kommer då sluta använda dina personuppgifter för andra syften än att följa lagstiftningen eller som inte är nödvändig av något annat starkt vägande skäl.
d) Begränsning av användning. Det innebär att vi tillfälligt begränsar, dvs. fryser, användningen av dina personuppgifter. Du har (från och med den 25 maj 2018) rätt att begära begränsning när:
i. du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 9.2.1 b), under tiden vi utreder uppgifternas korrekthet,
ii. användningen är olaglig och du inte vill att uppgifterna raderas,
iii. vi som personuppgiftsansvariga inte längre behöver personuppgifterna för våra syften med användningen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk, eller
iv. du har invänt mot användning enligt punkt 9.3.1, i väntan på kontroll om våra viktiga intressen väger tyngre än dina.
9.2.2 Vi på Linneriet kommer (från och med den 25 maj 2018) att vidta alla rimliga åtgärder vi kan för att underrätta alla som tagit emot dina personuppgifter, om vi rättat, raderat eller begränsat åtkomsten till dina personuppgifter efter att du har begärt att vi ska göra det. På din begäran kommer vi att informera dig om vilka vi lämnat ut personuppgifter till.
9.3 DIN RÄTT ATT INVÄNDA MOT ANVÄNDNING
9.3.1 Du har rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter som vi gör med stöd av en intresseavvägning eller av allmänt intresse. Du har alltså rätt att invända mot vår användning för direktmarknadsföring, metod- och affärsutveckling, för att försvara rättsliga anspråk vid tvist, förbättra IT-säkerhet, administration i samband med företagsförvärv och omstruktureringar samt när vi lämnar ut personuppgifter i syfte att motverka eller beivra brott. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta användningen om vi har viktiga skäl till att fortsätta användningen som väger tyngre än dina intressen.
9.3.2 Om du inte vill att Linneriet använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan användning genom att höra av dig till oss.
När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att använda personuppgifterna i detta marknadsföringssyfte.
9.4 DIN RÄTT ATT ÅTERKALLA SAMTYCKE
9.4.1 För den användning där vi använder ditt samtycke som laglig grund (se avsnitt 3 ovan) kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Du finner våra kontaktuppgifter längst ned i denna Integritetspolicy. Om du återkallar ditt samtycke är det möjligt att du inte kan använda våra tjänster på avsett sätt.
9.5 DIN RÄTT TILL DATAPORTABILITET
9.5.1 Du har (från och med den 25 maj 2018) rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att få ut en del av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Du har endast rätt till dataportabilitet när användningen av dina personuppgifter är automatiserad och vi grundar vår användning på ditt samtycke eller på ett avtal mellan dig och oss. Det innebär att du till exempel har rätt att få ut och överföra alla personuppgifter du matat in för att skapa ditt användarkonto hos oss.
9.6 DIN RÄTT ATT KLAGA TILL TILLSYNSMYNDIGHETEN
9.6.1 Du har rätt att inge eventuella klagomål på vår användning av dina personuppgifter till Datainspektionen
10. VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Linneriet har därför vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Om det inträffar säkerhetsincidenter som kan påverka dig eller dina personuppgifter på ett mer betydande sätt, t.ex. när det finns en risk för bedrägeri eller identitetsstöld, kommer vi att höra av oss till dig och berätta vad du kan göra för att minska risken.
11. COOKIES
Vi på Linneriet använder cookies på vår webbplats och i våra tjänster för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies för att förenkla och anpassa våra tjänster. I vår cookie-policy nedan förklarar vi närmare hur vi använder cookies och vilka val du kan göra för våra cookies.
COOKIE POLICY
Enligt lag ska alla som besöker en webbplats informeras om så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som webbplatsen lagrar i din dator. Läs mer om cookies på Post- och Telestyrelsens webbplats. Linneriets webbplats, och dess samarbetspartners använder sig av cookies. Cookien innehåller ingen personinformation, utan används bland annat för att kunna skapa statistik över antalet besökare.
Vill du inte tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Detta påverkar i dagsläget inte dina möjligheter att läsa information på Linneriets hemsida.
Linneriet använder olika tjänster för att underlätta delning av innehållet på webbplatsen. Tjänsterna använder sig av cookies.
Linneriet använder sig av, eller kan komma att använda sig av tjänster som Google Analytics, DoubleClick samt andra tjänster som nyttjar tex Google som analysverktyg. Tjänster som Google Analytics och DoubleClick använder cookies. Informationen som genereras av dylika tjänster (inklusive IP-adresser) kommer att vidarebefordras till och lagras av tex Google. Denna information används i syfte att utvärdera besökstatistik. Google och andra liknande företag och tjänster kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för tex Googles räkning. Google kommer i dagsläget inte att koppla samman IP-adresser med annan data som Google innehar. Google Analytics anonymiserar i dagsläget den information som skickas till Google.
Linneriets ambition är att i största möjliga mån följa Post- och Telestyrelsens och IAB Swedens rekommendationer för användning av cookies.
12. LAGRINGSTID
Om Linneriets verksamhet upphör att existera, t.ex. genom en fusion, likvidation eller konkurs, eller om Linneriets kunddatabas överlåts till ett övertagande bolag kommer vi radera dina personuppgifter om lagen kräver det, så länge de inte behöver sparas för att uppfylla lagkrav.
Om Linneriet förvärvas av ett övertagande bolag eller delas upp i samband med en omstrukturering kommer vi fortsätta spara och använda dina personuppgifter enligt villkoren i denna integritetspolicy, om du inte får annan information i samband med överlåtelsen.
13. FÖRÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY
Linneriet har rätt att när som helst ändra denna Integritetspolicy. När vi gör ändringar som inte enbart är språkliga eller redaktionella kommer du att få tydlig information om ändringarna och vad de innebär för dig innan de börjar gälla. Om vi behöver ditt samtycke för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig och du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med oss innan villkoren träder i kraft.
14. KONTAKTINFORMATION
Tveka inte att kontakta oss på Linneriet om du har några frågor om denna Integritetspolicy, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter. Du finner alltid våra uppdaterade kontaktuppgifter på vår hemsida.
Karl Viola Invest AB, Grenljusbacken 21, 117 65 Stockholm
Tel: 0760-518151, Epost: kundtjanst@linneriet.com

Familjevänliga priser! 159 kr rabatt för varje ytterligare bäddset i varukorgen! Avvisa